barbach
diodydd

croeso i dafarn y plu
Tafarn y Plu . Llanystumdwy . Gwynedd . LL52 0SH Ffôn 01766 523276 post@tafarnyplu.com

Hanes y dafarn
Adeiladwyd Tafarn y Plu oddeutu 200 mlynedd yn ôl. Bellach dyma’r unig
dafarn sy’n weddill o bump fu unwaith yn y pentref.
Y PLU AR HYD YR OESOEDD:

Uchaf: Y tafarnwr John Ellis Hughes a'i chwaer Hannah Mary tua 1892
yplu
yplu


  Croeso i Dafarn Y Plu!
 


NEWID DWYLO
Bydd rhai ohonoch yn ymwybodol bod gwerthiant y dafarn i gymdeithas budd cymunedol Menter y Plu bellach wedi ei gadarnhau, ac yn symud ymlaen yn amodol ar gytundeb. Mae ganddyn nhw gynlluniau uchelgeisiol a fyddai'n sicrhau dyfodol y busnes ac yn ei ddatblygu; ewch i'w gwefan www.menteryplu.cymru am fwy o fanylion. Yn y cyfamser byddwn yn dal i gynnig bwyd a diod o'r safon uchaf, er o reidrwydd bydd ein horiau wedi eu cwtogi rhyw gymaint wrth i'r perchnogion presennol baratoi at eu dyfodol newydd. Bydd yr oriau agor yn cael eu hysbysebu'n rheolaidd ar y wefan hon, ar ein tudalen Facebook ac yn ein rhestriad ar Tripadvisor.

Mwynhewch groeso traddodiadol Cymraeg a Chymreig yn y dafarn restredig Gradd II hon, a sefydlwyd ddwy ganrif yn ol, un o 100 yn unig drwy Gymru i'w hystyried yn Dafarn Dreftadaeth gan CAMRA a'i chynnwys yn eu llyfr Tafarnau Treftadaeth Cymru. Mae'n sefyll gyferbyn a chartref llencyndod David Lloyd George ym mhentref prydferth Llanystumdwy, a thafliad carreg yn unig o'i fedd a'i amgueddfa goffa, ger yr A497 rhwng Porthmadog a Phwllheli.


Mae digonedd o le i barcio am ddim yn y maes parcio cyhoeddus sydd ond 100 llath oddi wrthym, tra bod Bws Rhif 3 rhwng Pwllheli-Porthmadog-Pwllheli, sy'n pasio drwy Gricieth, Chwilog, Abererch a chanolfan gwyliau Hafarn y Mor, yn mynd heibio ein drws hyd at deirgwaith yr awr ar adegau prysur.
Filltir yn unig i ffwrdd mae gorsaf drĂȘn Cricieth ar Reilffordd y Cambrian. Am wybodaeth pellach yn Gymraeg neu'n Saesneg ynglyn a theithio yng Nghymru, ac amserlenni, cysylltwch efo Traveline Cymru ar 0871 2002233, neu ymwelwch a'r wefan www.traveline-cymru.org.uk.
Ac os ydych ar droed, cofiwch bod Llwybr Arfordir Llyn yn pasio o fewn 200 llath i ni ar ei ffordd drwy Llanystumdwy. Cewch rhagor o fanylion am atyniadau'r pentref yn www.llanystumdwy.com
Mae croeso i blant dan reolaeth yn Nhafarn y Plu neu yn yr ardd, efo bwydlen arbennig ar eu cyfer. Ond cofiwch ein bod yn glynu at y gyfraith ynglyn a gwerthu diodydd meddwol i rai o dan 18, a byddwn yn gofyn am dystiolaeth oed gan unrhyw un sy'n edrych yn iau na 21.

Mae croeso hefyd i chi ddod a chwn bychain efo chi i'r Bar Bach yn unig, o dan reolaeth ac ar dennyn, ac oddi ar y dodrefn, ar yr amod bod lle yno a nad ydy nhw'n camymddwyn. Nid oes bwyd yn cael ei weini yn y bar hwn ar nosweithiau Gwener. Fel arall, byddwn yn falch o ddarparu powlenaid o ddwr i'ch cyfaill pedair coes yn y cowt neu'n yr ardd gwrw helaeth.
Gofynnwn yn gwrtais i chi beidio a defnyddio sigarets trydanol tu mewn i'r dafarn. Mae croeso i chi eu defnyddio yn yr ardd gwrw, y cowt neu'r gysgodfan smygu (Y Cwt Ci Du).
Ac os na allwch chi fyw heb gysylltiad wi-fi, teledu neu sgrechflwch, yna mae'n debyg na wnewch chi wirioni ar ein tafarn. Rydym yn annog bobol i siarad efo'i gilydd yn hytrach na rhoi eu trwynau yn eu cyfrifiaduron, neu eu sylw i opera sebon neu bel-droed. Gallwch wneud hynny gartref.
Dewiswch bryd o'n bwydlen helaeth wrth lymeitian un o'n dewis o gwrw, gwinoedd, seidrau a gwirodydd Cymreig a rhyngwladol.

Rydyn unwaith eto wedi ein dyfarnu efo'r sgor uchaf posib o bum seren o dan gynllun Sgorio Hylendid Bwyd y Cynulliad Cenedlaethol.
Byddwch wedyn yn barod i ymweld a bedd Lloyd George mewn coedlan bert gerllaw, neu i fwynhau un o'r toreth o deithiau cerdded hawdd i ymdopi a nhw - gan gynnwys yr enwog Lon Goed - sydd yn britho'r ardal. Byddwch yn eich helfen ym mro addfwyn Eifionydd ac yng nghwmni ei phobol a'i hiaith.

  ••••Safle gan SMALA : www.smala.net 22019 © www.tafarnyplu.com
......